Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Monthly Archives: februar 2013

Vet du hva banken din gjør?

Attac har i lengre tid arbeidet med bankenes rolle i finanskrisa, og blant annet fått utredet en rapport om bankenes tilknytning til skatteparadis og uetiske investeringer (se Attac.no-oppslaget her). Jeg skrev utkast til en uttalelse som, med noen endringer, ble vedtatt på Attac Norges landsmøte 27. februar, og som senere har blitt sent ut som leserbrev.

Les mer!

Reklamer

Slipp bonden fri – eller; bør vi lære av Danmark?

«Slipp bonden fri» er blitt et begrep for en deregulert landbrukspolitikk der eiendomsregelverk fjernes og begrensninger på størrelse oppheves. Slik skal enhetene bli større, og de offentlige utgifter mindre. Argumentet er at de gjenværende bønder endelig vil få lønn for strevet, mens de overflødige må legge ned og ta seg jobber i andre deler av økonomien. Men er erfaringen den at deregulering gir bonden bedre lønnsomhet og samfunnet mindre kostnader?

Innenfor rammene av den felleseuropeiske landbrukspolitikken har danskene med årene liberalisert sitt eiendomsregelverk og opphevet direkte begrensninger på størrelse. Dette har bidratt til en kraftig strukturutvikling: Fra 1982 har antallet bruk blitt mer enn halvert til dagens rundt 40.000. Gjennomsnittlig driftsstørrelser i samme periode har økt fra 27 melkekyr, 62 purker og 180 dekar korn til henholdsvis 139 melkekyr, 902 purker og 510 dekar kornareal. Disse tallene skjuler en stor spredning, siden over halvparten av gårdsbrukene drives på deltid, og produksjonen er konsentrert på de største gårdene: Den største tidelen dyrker derfor over 40 prosent av kornet og dretter opp mer enn 40 prosent av slaktegrisene. I 2011 leverte de omtrent tre ganger så mye melk, høstet åtte ganger så mye korn og drettet opp tjue ganger så mange svin som norske bønder.

(Innlegget er skrevet sammen med Christian Anton Smedshaug, og sto blant annet på trykk i Klassekampen 7. februar 2013)

Les mer!

SlideShare: Slipp bonden fri?

I dag holdt jeg en presentasjon av den siste rapporten jeg har skrevet på AgriAnalyses EU-seminar. Rapporten tar for seg status og utviklingstrender i dansk landbruk. Ikke minst er den store gjeldsoppbygninga viktig, og spørsmålet om stordriftsfordeler er større enn finansieringsomkostningene mange landmænn står ovenfor.